NWO heeft het Europese verdrag ‘Agreement on Reforming Research Assessment’ ondertekend. Deze overeenkomst van de Europese Commissie en Science Europe (de Europese onderzoeksorganisaties) bevat afspraken over hoe onderzoeksresultaten beoordeeld dienen te worden met als doel de kwaliteit en impact van onderzoek te verbeteren. Het verdrag bevat principes, toezeggingen en tijdschema’s voor hervormingen. Ook treden ondertekenende organisaties toe tot een coalitie die gaan samen werken bij het implementeren van de veranderingen en ervaringen zullen delen.

Ondertekening verdrag

Veel van waar de overeenkomst om vraagt, heeft NWO al als beleid doorgevoerd of is daar mee bezig. Deze veranderingen maken deel uit van beleid dat voortkomt vanuit Erkennen & Waarderen of DORA. Zo vraagt de overeenkomst ook om een bredere vorm van het erkennen en waarderen van de verscheidenheid aan taken die academici uitvoeren. Daarnaast wil zij dat het beoordelen van wetenschap primair gestoeld is op kwalitatieve evaluaties, eventueel ondersteund door kwantitatieve indicatoren.

De overeenkomst heeft echter ook een concreet tijdspad voor het doorvoeren van de veranderingen, waar NWO zich met de ondertekening dus aan committeert. Daarnaast dient er ook open geëvalueerd te worden over de veranderingen. Voor het einde van 2023 dienen ondertekenaars concrete plannen gemaakt te hebben en in 2027 zullen de evaluaties afgerond worden.

De overeenkomst is tot stand gekomen door de Europese Commissie. Deze heeft samen met Science Europe en een kerngroep van twintig onderzoeksorganisaties, waaronder NWO, in januari een co-creatie proces gestart die tot deze overeenkomst heeft geleid. Op 20 juli jl. is de definitieve versie gepubliceerd. NWO staat volledig achter de inhoud van de definitieve versie en heeft deze op 28 september officieel ondertekend.

Verheugd

NWO is verheugd dat de veranderingen in het beoordelen van onderzoek die vanuit Erkennen & Waarderen al een tijd geleden zijn ingezet, nu ook buiten Nederland worden opgepikt en geïmplementeerd. Ook al is de overeenkomst opgezet door Europese organisaties, de verwachting is dat organisaties vanuit de hele wereld zullen aansluiten. Tot nu toe hebben meer dan 350 organisaties uit 40 landen hier interesse voor getoond.

NWO is al sinds het begin aangesloten bij het landelijke programma Erkennen en Waarderen, dat als doel heeft om behaalde wetenschappelijke resultaten en kwalificaties in de volle breedte te beoordelen. Er is ruimte voor alle aspecten die passen bij de activiteiten van wetenschappers. Academische activiteiten in de volle breedte: de kwaliteit van het werk, impact en relevantie, competenties op het gebied van samenwerken en outreach, en participatie in belangrijke ontwikkelingen zoals open science. Hiermee wordt recht gedaan aan wat er wordt verwacht van de hedendaagse wetenschapper in de huidige samenleving. In de video wordt het beleid van NWO toegelicht.

Bekijk de video Erkennen en Waarderen (Engels)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *