Recognition & Rewards Festival 2022

The second edition of the Recognition & Rewards Festival will take place on February 4th, 2022. We would like to invite everyone who is interested in the Recognition & Rewards Programme. We will discuss the opportunities, challenges and dilemmas of culture and system change with you. Additionally, we offer you several workshops focusing on specific elements of recognising and rewarding academics differently.

The festival will kick off with a plenary session in which we share insights, experiences, and examples from the past year. The festival will then continue with a focus on the subject of ‘teams’. During this session we will discuss results of a one-year research project that focused on team functioning and recognition of teams and individuals, in the context of the University of Twente. After this plenary session we will split up into groups in which participants can discuss these subjects in more depth.

Later in the programme attention will turn to several dilemmas and good practices. We will discuss these dilemmas and good practices in subgroups. The festival will end with another plenary session, in which we evaluate the input provided and reflect on the discussions of the day.

The Recognition & Rewards Festival is an online event, the language used at the Recognition & Rewards Festival will be English and admission will be free.

The festival is organised by the Recognition & Rewards Programme, a partnership between the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW), the Netherlands Federation of University Medical Centres (NFU), the Dutch Denominational Universities (NLU), the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO), Universities of The Netherlands (UNL) and the Netherlands Organisation for Health Research and Development (ZonMw).

Register here!

Tilburg University: Jantine Schuit, Vice Rector Magnificus: ‘Het is belangrijk om elkaar te erkennen en waarderen’

Erkennen & Waarderen is een systeem- en cultuurverandering waarin de domeinen onderwijs, onderzoek, maatschappelijke impact, leiderschap en teamspirit centraal staan. “Het is een brede visie op talentontwikkeling, waarmee we een werkomgeving willen creëren waarin alle medewerkers zich erkend en gewaardeerd voelen en zich continu blijven ontwikkelen”, vertelt Jantine Schuit, Vice Rector Magnificus. Vanuit het College van Bestuur is zij nauw betrokken bij het onderwerp. Ze staat stil bij de actuele stand van zaken, bespreekt weerstanden en geeft voorbeelden.

Jantine Schuit - interview Erkennen & Waarderen

“Erkennen & Waarderen gaat over de variatie in loopbaanpaden die we als Tilburg University willen bieden. Niet alleen aan wetenschappers, maar aan alle medewerkers. Als mensen in hun kracht staan, kunnen ze gericht groeien. Met Erkennen & Waarderen creëren we naast excellent onderzoek de ruimte om te excelleren op andere domeinen.

Met Erkennen en Waarderen creëren we een werkomgeving waarin alle medewerkers zich erkend en gewaardeerd voelen en zich continu blijven ontwikkelen

Een wetenschapper die goed is in onderzoek, maar uitblinkt in onderwijs en op dat domein innovatie bewerkstelligt, kan in de toekomst tot hoogleraar benoemd worden. Ook benoemingen voor wetenschappers die uitblinken in leiderschap of impact zijn mogelijk. Teamspirit en persoonlijk leiderschap vinden we belangrijk voor al onze medewerkers. Voor ondersteunend personeel willen we interne mobiliteit mogelijk maken.”

In teamverband samenwerken aan resultaat

Een belangrijk aspect van Erkennen & Waarderen is het samenwerken in teamverband. Team science, samenwerking tussen wetenschappers, ook over de grenzen van disciplines heen, is hiervan een mooi voorbeeld. Jantine: “Tot nu toe was onderzoek vooral een individueel proces. Maar als je een probleem vanuit verschillende invalshoeken bekijkt, leidt dat tot meer diverse inzichten. Die brede blik leidt bij complexe vragen tot betere bijdragen. Bovendien leidt het ook tot betere inzichten in het eigen vakgebied. Ik geloof in deze manier van samenwerken en ik ben ervan overtuigd dat dit tot meer impact leidt. Ook ondersteunend personeel speelt een belangrijke rol in deze teams. We streven ernaar individuele prestaties in samenhang met elkaar te beoordelen. Je erkent elkaars kwaliteiten, verbindt die en komt zo tot een betere aanpak voor complexe issues. De verandering die we nu doormaken is waardevol. Dankzij multidisciplinaire en integrale samenwerkingen behalen we meer en beter resultaat. Daarmee vergroten we als Tilburg University onze maatschappelijke relevantie.”

Onderzoek is niet uitsluitend meer een individueel proces. Als je een probleem vanuit verschillende invalshoeken bekijkt, leidt dat tot meer diverse inzichten. Die brede blik leidt bij complexe vragen tot betere bijdragen

Passend binnen strategie en context

“We trekken op met de andere Nederlandse universiteiten die allemaal het belang van verandering onderkennen”, vervolgt Jantine. “Via ENGAGE.EU werken we ook in een internationale context samen op het gebied van talentontwikkeling. Erkennen & Waarderen past binnen onze strategie voor 2022-2027 en is verankerd in onze kernwaarden Connected, Curious, Caring en Courageous. ‘Use (y)our Talents’ is de overkoepelende visie op talentontwikkeling waarin Erkennen & Waarderen en Connected Leading, onze visie op leiderschap, samenkomen. Want: continue ontwikkeling vraagt om persoonlijk leiderschap. Ook zijn leidinggevenden een onmisbare schakel om samenwerking binnen teams te faciliteren en stimuleren.”

We vertrouwen erop dat Erkennen & Waarderen tot betere resultaten leidt, juist omdat het wetenschappers de mogelijkheid biedt te excelleren op een bepaald domein

Jantine Schuit - interview Erkennen & Waarderen

Aandacht voor weerstand

Het landelijke programma Erkennen & Waarderen is ontwikkeld in reactie op behoeften die onder wetenschappers leven. De visie voor Tilburg University kwam in dialoog met de medewerkers tot stand. “Ik weet dat er ook een groep medewerkers is die zorgen heeft over deze verandering”, vertelt Jantine. “Zij geven bijvoorbeeld aan bezorgd te zijn dat zij op alle vijf de domeinen moeten excelleren. Of dat we afstappen van het meten van wetenschappelijke prestaties via een impactfactor of h-index. En dat we het belang van excellent onderzoek uit het oog verliezen, waardoor ook onze internationale positie en ranking in het geding komt. Ondanks de bezwaren en zorgen kiezen we toch bewust voor deze cultuurverandering. We hebben daarbij uiteraard oog voor het carrièreperspectief van individuele medewerkers, maar we vertrouwen erop dat Erkennen & Waarderen tot betere resultaten leidt, juist omdat het wetenschappers de mogelijkheid biedt te excelleren op een bepaald domein. Dat kan uiteraard ook het onderzoeksdomein zijn.

De inbreng van medewerkers is en blijft een essentiële voorwaarde voor het succes van het programma

Breder erkennen en waarderen vergroot onze aantrekkingskracht als werkgever en sluit aan bij maatschappelijke ontwikkelingen, de vraag om het leveren van een maatschappelijke bijdrage, het innoveren in onderwijs, maar ook de krapte op de arbeidsmarkt. Bovendien is deze verandering een doorlopend proces waarbij we de plannen en uitvoering blijven spiegelen aan onze medewerkers. Binnen de faculteiten zijn er werkgroepen gestart en gaan we in een maatwerktraject de dialoog aan. De inbreng van medewerkers is en blijft een essentiële voorwaarde voor het succes van het programma.”

Vice Rector Magnificus met brede blik

Jantine Schuit - interview Erkennen & Waarderen

“Dat ik binnen de universiteit betrokken ben bij dit onderwerp, heeft mede te maken met mijn eigen achtergrond”, vertelt Jantine. “Ook ik heb een ander pad bewandeld. Ik ben geen klassiek opgeleide hoogleraar en universitair bestuurder. Ik startte als wetenschapper bij het RIVM en promoveerde in Wageningen. In mijn loopbaan heb ik veel onderzoek gedaan, waarbij het mijn persoonlijke ambitie was om betekenisvol onderzoek te doen naar kinderen met overgewicht. Tijdens mijn onderzoek bij de VU, doceerde ik ook, maar de focus lag vooral op onderzoek. Juist de combinatie van onderzoek, impact en leiderschap bracht me naar Tilburg University. Persoonlijk denk ik dat je juist op bestuurlijke posities mensen nodig hebt met een blik die de verschillende domeinen overstijgt.”

Juist de combinatie van onderzoek, impact en leiderschap bracht me naar Tilburg University

Erkennen & Waarderen vormgeven

“De afgelopen periode heeft de stuurgroep goed werk geleverd. Hieruit kwamen speerpunten naar voren die onderdeel worden van de universitaire strategie. De nadruk ligt daarbij op het ontwikkelen van heldere criteria, talentmanagement en -ontwikkeling en het coachen van leidinggevenden. Samen met de decanen heeft het College van Bestuur deze vastgesteld. Gezamenlijk ontwikkelen we heldere kaders en uitgangspunten waarmee de leidinggevenden binnen de faculteiten aan de slag kunnen, bijvoorbeeld over de verhoudingen tussen de domeinen. Ook komt er in het kader van Use (y)our Talents aandacht voor talentmanagement en –ontwikkeling van al onze medewerkers en coachen we leidinggevenden zodat zij de visie op talentontwikkeling kunnen implementeren. Ook begeleiden we bevorderings- en benoemingsadviescommissies: de rol, invulling en samenstelling van deze commissies brengen we in lijn met Erkennen & Waarderen. Uitgangspunt is dat we dit samen doen, maar er is wel ruimte binnen faculteiten om eigen invulling te geven om accenten aan te brengen. De faculteiten ontwikkelen op dit moment hun eigen pilots, dat is maatwerk per faculteit.”

Diversificatie van loopbaanpaden

Er ontstaan mooie voorbeelden van die initiatieven. Jantine: “Divisies en faculteiten initiëren veranderingen. Het departement Human Resources Studies (TSB) experimenteert met het leggen van accenten op één of twee domeinen. Het volledige departement volgt een training om de talenten van medewerkers in kaart te brengen, een zogenaamde sterkepuntentraining. De uitkomsten zijn de basis voor de Performance & Talent Development gesprekken.

Alle medewerkers van Tilburg University komen zelf meer aan het stuur van hun eigen loopbaan en krijgen meer ruimte om deze op eigen wijze vorm te geven

Ook de divisie Marketing & Communicatie legt de nadruk op talentontwikkeling: de teams volgen Connected Leading trainingen om dezelfde taal te leren en ieders talenten optimaal in te zetten. Ook investeren we op universitair niveau in verdere professionalisering en kwaliteit van onderwijs en onderwijsinnovatie. Het nog op te richten platform met als voorlopige titel ‘Teaching Academy’ ondersteunt deze plannen. Deze voorbeelden hebben één ding gemeen: alle medewerkers van Tilburg University komen zelf meer aan het stuur van hun eigen loopbaan en krijgen meer ruimte om deze op eigen wijze vorm te geven.”

De ambities zijn groot, maar elke medewerker kan klein beginnen. Met de ander erkennen en waarderen om diens kwaliteiten en talenten

Jantine sluit af: “Bij een systeem- en cultuurverandering als deze is de inbreng en betrokkenheid van alle medewerkers essentieel. De komende vijf jaar werken we hard aan het realiseren van die verandering en houden hierbij de dialoog gaande. De ambities zijn groot, maar elke medewerker kan klein beginnen. Met de ander erkennen en waarderen om diens kwaliteiten en talenten.”

 

Bron: Tilburg University

Perspectives from a clinician researcher viewpoint

In line with the position paper Room for Everyone’s talent, the NFU requested advice from the UMC research policy advisors working group on the perspectives, experiences and challenges of clinicians on recognition and rewards. In the report Recognition & Rewards, Perspectives from a clinician researcher viewpoint these experiences on recognition and rewards are summarized, bottlenecks are indicated and recommendations have been formulated. 

In UMCs (University Medical Centers) an unique group of scientists is active: clinicians. In addition to their patient care duties, they are are often active in research and/or education. To understand the clinician researcher perspective towards Recognition and Rewards, their career and scientific opportunities, as well as the challenges that present themselves in the context of a UMC, the NFU requested advice from the UMC research policy advisors working group. The aim is to make target group-specific recommendations to the VSNU and to local university committees tasked with developing and implementing new Recognition and Reward policies.

Discussions within the UMCs resulted in a set of observations in five categories: (i) PhD & medical specialisation, (ii) allocated time for core tasks, (iii) team spirit, (iv) academic career progression and support and (v) evaluation criteria. Examples of current practices regarding Recognition and Rewards policies were collected from all UMCs. The input was translated into a set of recommendations for all UMCs.

These recommendations can be broadly summarized as follows:

 • Offer support for personal career planning at an early stage and enhance flexibility in career
  (training) paths for clinicians with the ambition and talent to pursue an academic career.
 • A pivotal change involves developing and implementing policies to make explicit agreements
  about dedicated time for core tasks, thereby acting on the ideal that care, research and education
  are equally important.
 • Create departmental strategic talent management plans for transparent decision-making, taking
  into account the diverse nature of teams, individual skills and competences.
 • Initiate a culture based on team spirit in which everybody’s contribution to the primary tasks,
  including research and education, is visible and valued within the team.
 • Differentiate between tasks and career paths with profiles based on: the medical specialist who
  is an excellent physician in patient care; the educator/lecturer; the clinician scientist; department
  management.
 • Apply a portfolio/cv for academic promotions based on team science practices, a broad spectrum
  of academic impact, a combination of qualitative and quantitative assessment criteria, and clear
  and transparent procedures.
 • Develop policies to ensure that the quality of the PhD research training becomes central in
  academia.

The NFU-commission Education & Research Board Committee has received the report and recognizes the identified bottlenecks and will continue with the recommendations. A national platform of experts from every UMC will start with prioritizing three challenges in which the UMCs will work together.

Source: https://www.nfu.nl/themas/onderzoek-en-innovatie/erkennen-en-waarderen-wetenschappers

‘Jonge academici vrezen voor hun contract als ze hun grenzen aangeven’

Carrière maken op de universiteit moet eerlijker en veiliger, vindt de rector magnificus in Maastricht en de voorzitter van de landelijke regiegroep Erkennen & Waarderen. Carrièrestappen gaan te vaak ‘automatisch’ en er is sprake van machtsmisbruik, zegt Rianne Letschert.

De Volkskrant interviewde Rianne Letschert. In het interview ging zij onder andere in op het programma Erkennen en Waarderen. Het artikel is te vinden op de website van de Volkskrant.

Bron: De Volkskrant, Kaya Bouma, 3 september 2021