Op donderdag 2 juni vond in het Van Swinderen Huys te Groningen de bijeenkomst Erkennen & Waarderen Breed plaats. Het was voor het eerst dat de commissievoorzitters, de projectleiders en de leden van het programmateam, de regiegroep en het coördinerend overleg elkaar in dit verband fysiek ontmoetten. Ook waren er afgevaardigden van de verschillende Colleges van Bestuur aanwezig. Het feit dat ruim vijftig betrokkenen de moeite namen naar Groningen af te reizen, was een bevestiging dat Erkennen & Waarderen nog altijd leeft en breed gedragen wordt. De bijeenkomst zelf stond in het teken van leren van elkaars veranderaanpak en leiderschap. Tegelijkertijd bleek het een geschikt moment om een tussenbalans op te maken.

Opening

Om half elf opende Cisca Wijmenga, rector magnificus van Rijksuniversiteit Groningen en voorzitter van de Groningse E&W-commissie, de bijeenkomst. Zij heette alle aanwezigen hartelijk welkom in het hoge noorden. Vervolgens kreeg Jeroen Geurts als covoorzitter van de Erkennen & Waarderen regiegroep het woord. Hij gaf een korte terugblik op de achterliggende periode en wenste eenieder een inspirerende dag toe. Daarbij verwees hij naar het doel van deze dag: het in gesprek gaan over elkaars veranderaanpak en de wijze waarop alle betrokkenen hun leiderschap inzetten bij het verwezenlijken van deze verandering. Daarna gaf Kim Huijpen als programmanager een korte toelichting op het programma van de bijeenkomst. De deelnemers konden een interactief keuzeprogramma volgen in twee rondes. Daarbij was er de keuze tussen twee leiderschapsgames of een Open Space.

Leiderschap- en dialooggames

Vanuit de TU Delft verzorgden Ingrid Vos en Sasja van Warmerdam het TU Delft Leiderschap-Dialoogspel. Door middel van dit kaartspel gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over concrete casussen en hun eigen stijl van leiderschap. Daarnaast was het ook mogelijk om onder leiding van Frank Leóné (Radboud Universiteit, Nijmegen) het kaartspel mmmAcademia te spelen. In dit spel reflecteerden de deelnemers op de wijze waarop de academie werkt, wat dit voor henzelf betekent en welke mogelijkheden er zijn dit anders te gaan regelen waar nodig.

 

Open Space

De derde keuzemogelijkheid was de Open Space, waarbij de aanwezigen met elkaar in gesprek gaan over voor hen relevante thema’s. Nadat Han Rakels de belangrijkste principes had uiteengezet, konden de deelnemers zelf gespreksonderwerpen aandragen in het kader van Erkennen & Waarderen en dus de agenda bepalen. Van deze optie werd gretig gebruikgemaakt. De aanwezigen stelden maar liefst tien verschillende dilemma’s dan wel onderwerpen voor. Vervolgens sloten zij zich aan bij één van de gesprekgroepen. Deze methode leidde tot veel geanimeerde gesprekken, die bij de deelnemers veel enthousiasme en energie teweegbrachten.

Een korte greep uit de besproken dilemma’s:

  • Van persoonlijk leiderschap naar leiderschap voor de organisatie, hoe faciliteer je die stap?
  • Hoe betrekken wij ‘de toekomst’ [d.i.: de nieuwe generatie wetenschappers] bij de toekomst?
  • Hoe breng je de R&O-cyclus in lijn met het gedachtegoed van E&W?
  • Hoe breng je het bestaande Tenure Track Systeem in lijn met E&W?
  • Hoe zorgen we ervoor dat ook het OBP bij de cultuurverandering wordt betrokken?
  • Hoe zorgen we ervoor dat een onderwijstrack door academici als competitief wordt ervaren?
  • Wanneer voelt iemand zich gewaardeerd, wat is daarvoor nodig?
  • Hoe zorg je voor een breed gedeelde visie op waardering van onderzoek?
  • Hoe erkennen en waarderen we impact en dienstverlening?
  • Is het wenselijk minimum-standaarden te formuleren voor alle universiteiten?

Sluiting

Na twee rondes was het tijd om de opbrengst van de gesprekken te inventariseren. De inbrengers van de verschillende onderwerpen deden elk in een paar zinnen verslag van hun gesprek. Vervolgens kreeg Rianne Letschert als covoorzitter van de regiegroep het woord. Zij gaf aan terug te zien op een inspirerende bijeenkomst en maakte kort de balans op. Allereerst riep zij de aanwezigen op de dialoog te blijven opzoeken, om op die manier recht te doen aan de zorgen die er onder collega-wetenschappers leven. Verder wees zij op de ruggensteun vanuit Europa voor het programma Erkennen & Waarderen: inmiddels hebben meer dan 300 organisaties uit 35 landen belangstelling getoond voor het Europese initiatief voor de hervorming van de onderzoeksbeoordeling. Daarnaast riep zij alle deelnemers op good practices te blijven delen met elkaar en online via de website of social media. Tot slot stelde zij voor om met Erkennen & Waarderen vervolgstappen te maken door te werken aan een aanscherping van het position paper, bijvoorbeeld door op een aantal punten een ‘minimum van standaarden’ te formuleren waaraan de universiteiten in een nader vast te stellen termijn moeten voldoen. Dit idee werd door de aanwezigen met grote instemming onthaald. Na de sluiting gingen de betrokkenen dan ook met veel positieve energie naar huis.

Postercarrousel

Tijdens de inloop en lunch was het mogelijk de postercarrousel te bezoeken. Veel E&W-commissies hadden een poster gemaakt, waarop zij de eigen aanpak en de behaalde resultaten van de betreffende instelling presenteerden. Op die manier kregen de aanwezigen op een creatieve wijze inzicht in wat er zoal gebeurt.

General Assembly

Aansluitend op de bijeenkomst Erkennen & Waarderen Breed werd de General Assembly (GA) van UNL gehouden. Tijdens de GA hebben de universiteitsbestuurders bevestigd dat zij toe zijn aan een volgende stap rond Erkennen & Waarderen. Zij hebben afgesproken om te komen met een set concrete principeafspraken, waaraan elke universiteit zich committeert. Elke instelling zal dit ‘minimum’ vervolgens naar de eigen context vertalen en (waar nodig) bespreken met de medezeggenschap. Dat betekent dat het programmateam, in nauwe samenwerking met de leden van de regiegroep, het coördinerend overleg, de commissievoorzitters en projectleiders, de komende maanden gaat werken aan een aanscherping en concretisering van het oorspronkelijke position paper.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *